اخبار صنعتی

تست ویلچر برقی تست عملکرد ترمز

2020-06-17

کاربران ازویلچر برقیاکثراً افراد مسن و ناتوان با اختلال عملکرد جسمانی هستند. در طول فرآیند رانندگی، اثر ترمز ازویلچر برقیارتباط مستقیمی با ایمنی کاربران دارد.

 

(1) تست عملکرد شیب

 

پس از تنظیم ترمزویلچر برقیبه درستی و ترمز محکم، جهت قرار دهیدویلچر برقیروی سکوی آزمایشی با شیب قابل تنظیم (همه چرخ ها روی صفحه شیب دار قرار دارند) و چرخ جهت یا کاستورهایویلچر برقیباید به طور معمولی مستقیم به جلو قرار گیرد. زاویه شیب سکو را تا یکی از موارد زیر تغییر دهید:

 

â‘  چرخ هایویلچر برقیشروع به غلتیدن در امتداد سکو (شکست ترمز)؛

â'¡ویلچر برقیشروع به سر خوردن در امتداد سکو می کند (اصطکاک بین چرخ و سکو کافی نیست).

¢ بی ثباتیویلچر برقی(یک یا چند چرخ از روی سکو بلند می شود. آزمایش فوق سه بار تکرار می شود و نتایج آزمایش ثبت می شود).

 ویلچر برقی

(2) تشخیص ترمز در حال اجرا

 

رانندگی کنیدویلچر برقیدر یک جاده افقی با حداکثر سرعت، و سپس ترمزها حداکثر اثر ترمز را ایجاد کنند و این وضعیت را تا زمانی کهویلچر برقیمجبور به توقف است. آزمایش فوق سه بار تکرار می شود و حداکثر سرعت، فاصله ترمز و سایر پدیده های ظاهر شده در آزمایش ثبت می شود.

 

(3) تست عملکرد ترمز پس از افزایش دما

 

شروع کنیدویلچر برقیدر جاده افقی با حداکثر شتاب، پس از رسیدن به حداکثر سرعت، آن را در اسرع وقت متوقف کنید، این روند را ده بار در اسرع وقت تکرار کنید و بلافاصله تشخیص ترمز رانندگی را انجام دهید.