اخبار صنعتی

نحوه عملکرد فرستنده موقعیت

2020-07-13

نقش فرستنده موقعیت تبدیل خطی جابجایی شفت خروجی محرک الکتریکی به سیگنال بازخوردی است که به انتهای ورودی تقویت کننده سروو بازگردانده می شود. فرستنده موقعیت معمولاً شامل یک عنصر تشخیص جابجایی و یک مدار تبدیل است. عنصر تشخیص جابجایی برای تبدیل تغییر مکان شفت خروجی محرک الکتریکی به سیگنال هایی مانند میلی ولت یا مقاومت استفاده می شود. عناصر تشخیص جابجایی رایج شامل ترانسفورماتورهای دیفرانسیل، پتانسیومترهای فیلم پلاستیکی و سنسورهای جابجایی هستند. مدار تبدیل برای خروجی عنصر تشخیص جابجایی استفاده می شود. سیگنال به سیگنال مورد نیاز تقویت کننده تبدیل می شود، مانند سیگنال جریان DC 0-10mA یا 4-20mA.