اخبار صنعتی

نقش تقویت کننده سروو

2020-07-27

عملکرد سروو تقویت کننده مقایسه، تقویت و محاسبه سیگنال فرمان ورودی (ولتاژ) با سیگنال بازخورد سیستم (ولتاژ) و خروجی یک جریان کنترلی متناسب با سیگنال ولتاژ انحراف به سیم پیچ کنترل موتور گشتاور دریچه سروو برای کنترل است. قرقره سوپاپ سروو اندازه باز می شود و نقش محدود کننده حفاظت را ایفا می کند.