اخبار صنعتی

زمینه کاربردی ردیاب خورشیدی

2020-10-21

زمینه کاربردی ردیاب خورشیدی

(1) تولید برق فتوولتائیک صفحه تخت و سیستم های CPV کمتر از 500 بار در زمینه فتوولتائیک؛

(2) ردیابی سهموی در زمینه فتوترمال (مانند اجاق های خورشیدی، گرمایش خورشیدی با دمای بالا، مهندسی شیمی حرارتی خورشیدی و غیره).

(3) جمع آوری حرارت از طریق خورشید؛

(4) نیروی حرارتی برج خورشیدی و غیره