اخبار شرکت

به Powernice برای عضویت رسمی در انجمن نوآوری علم و فناوری تبریک می گوییم!

2021-11-17

به Powernice برای عضویت رسمی در انجمن نوآوری علم و فناوری تبریک می گوییم!

اخیراً مطابق با مقررات انجمن انجمن نوآوری علم و فناوری نینگبو، شورای دائمی بررسی و تصویب کرد که پاورنیس رسماً به عضویت انجمن نوآوری علم و فناوری درآمد و گواهینامه واحد عضو انجمن را کسب کرد!