اخبار شرکت

Powernice برنده گواهی افتخار سازمانی عالی فتوولتائیک توزیع شده چین در سال 2021 شد!

2021-12-27
از 17 تا 18 دسامبر 2021، کنفرانس سالانه اتحاد برند فتوولتائیک صنعتی و تجاری و خانگی چین 2021 و سمینار ارتقاء فتوولتائیک توزیع شده در کل شهرستان به میزبانی سازمان همکاری زیست محیطی انرژی سبز PGO و شرکت چینی صنعتی و تجاری و خانگی در Photovoltaic All House برگزار خواهد شد. سانیا، هاینان برگزار شد. Powernice برای شرکت دعوت شد و برنده گواهی افتخار سازمانی عالی فتوولتائیک توزیع شده چین در سال 2021 شد!