اخبار صنعتی

10.86 گیگاوات ظرفیت نصب شده فتوولتائیک جدید از ژانویه تا فوریه

2022-03-24
در 21 مارس، اداره ملی انرژی آمار ملی صنعت برق را از ژانویه تا فوریه منتشر کرد. تا پایان بهمن ماه، ظرفیت نصب شده ملی تولید برق حدود 2.39 میلیارد کیلووات بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.8 درصد افزایش داشت. در این میان، ظرفیت نصب شده نیروگاه بادی حدود 330 میلیون کیلووات بود که نسبت به سال قبل 17.5 درصد افزایش داشت. ظرفیت نصب شده تولید برق خورشیدی حدود 320 میلیون کیلووات بود که نسبت به سال قبل 22.7 درصد افزایش داشت.
از ژانویه تا فوریه، ظرفیت تولید برق تازه نصب شده 24.39 میلیون کیلووات، شامل 10.86 میلیون کیلووات برق فتوولتائیک، 5.73 میلیون کیلووات نیروی بادی، 4.73 میلیون کیلووات انرژی حرارتی و 1.94 میلیون کیلووات انرژی آبی بوده است.
از ژانویه تا فوریه، پروژه‌های برق شرکت‌های بزرگ تولید برق در کشور سرمایه‌گذاری 47.1 میلیارد یوان را تکمیل کردند که نسبت به سال گذشته 1.9 درصد کاهش داشته است. در میان آنها، انرژی آبی 12.3 میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل 19.6 درصد کاهش داشت. تولید برق خورشیدی 9.4 میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل 153.7 درصد افزایش داشت. سرمایه گذاری در پروژه های شبکه برق 31.3 میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل 37.6 درصد افزایش داشت.