اخبار شرکت

نگرش تیم Powernice به ردیاب خطی.

2022-06-23
از دریافت طرح مشتری تا تولید انبوه ردیاب های خطی ارسال شده به مشتری.

ردیاب خطی Powernice از موارد زیر عبور می کند:
1.3 مجموعه قالب
2. پس از 5 تجدید نظر
3.50 تست مکرر
4.19 گزارش تست کیفیت دسته

150 روز و شب، هر پیشرفت نشان دهنده نگرش تیم پاورنیس به ردیاب خطی بود.