کارخانه

کارخانه نینگبو

کارخانه نینگبو

کارخانه نینگبو

سیستم تست در فضای باز ردیاب خطی

تجهیزات تولید

تجهیزات تولید

کارگاه تولید

کارگاه تولید

کارگاه تولید

کارگاه تولید

کارگاه تولید

کارگاه تولید

کارگاه تولید

تجهیزات تست

تجهیزات تست

تجهیزات تست