اخبار صنعتی

طبقه بندی محرک

2020-07-03

با توجه به رسانه های کنترل مختلف مورد استفاده توسط محرک، می توان آن را به سه نوع تقسیم کرد: پنوماتیک،برقیو محرک های هیدرولیک با توجه به شکل جابجایی خروجی، دو نوع محرک وجود دارد: نوع گوشه ای و نوع خطی. بر اساس قانون عمل، محرک را می توان به سه نوع تقسیم کرد: نوع سوئیچ، نوع انتگرال و نوع تناسبی. با توجه به مدل کنترل ورودی، محرک را می توان به چند دسته تقسیم کرد، مانند سیگنال فشار هوا، سیگنال جریان DC، سیگنال روشن و خاموش تماس الکتریکی، سیگنال پالس و غیره.