اخبار صنعتی

نگهداری از محرک خطی الکتریکی

2022-01-18
با کمک حافظه داخلی داخلی، اپراتور می تواند داده های اندازه گیری شده توسط دستگاه سنجش گشتاور را در طول هر اقدام ثبت کند.محرک خطی الکتریکی. از این داده ها می توان برای نظارت بر وضعیت عملکرد شیر، اعلان نیاز به تعمیر و نگهداری یا استفاده از این داده ها برای تشخیص شیر استفاده کرد.

داده های زیر را می توان برای تشخیص دادمحرک خطی الکتریکی:
1. اصطکاک مهر و موم شیر یا بسته بندی

2. گشتاور اصطکاک میل سوپاپ و یاتاقان سوپاپ

3. اصطکاک صندلی

4. اصطکاک در حین کار شیر

5. نیروی دینامیکی هسته شیر

6. اصطکاک نخ ساقه(محرک خطی الکتریکی)

7. موقعیت ساقه سوپاپ(محرک خطی الکتریکی)
electric linear actuator