اخبار صنعتی

تعریف محرک

2020-07-06

عملگرهانقش بسیار مهمی در اتوماسیون فرآیند تولید مدرن دارند. اغلب برای دستیابی به کنترل فرآیند تولید به عنوان برادر یا برادر نامیده می شود، زیرا سیگنال کنترل رگولاتور را در سیستم کنترل خودکار می پذیرد، به طور خودکار متغیر تنظیم شده را تغییر می دهد و به پارامتر تنظیم شده (مانند دما، فشار، جریان، مایع) می رسد. سطح و غیره) هدف از تعدیل این است که فرآیند تولید طبق نیازهای از پیش تعیین شده به طور عادی پیش برود.

رافعال کنندهاز دو بخش تشکیل شده است:فعال کنندهو تنظیم کننده محرک قسمت هل دهنده محرک است که با توجه به سیگنال ارسال شده توسط کنترلر، نیروی فشار یا جابجایی ایجاد می کند. مکانیسم تنظیم دستگاهی است که انرژی یا تحویل مواد را با توجه به سیگنال خروجی تغییر می دهدفعال کننده. رایج دریچه تنظیم است.